Veelgestelde vragen

VISIE

Ben ik als ouder verplicht om mee in te stappen in dit laptopproject?

Ja, het gebruik van laptops maakt deel uit van het pedagogisch project van VLOT! In de brochure geven we duidelijk aan waarom we voor dit laptopproject kiezen. We verwachten dus dat alle leerlingen instappen in ons laptopproject. Net zoals leerlingen en ouders de andere leermiddelen aanschaffen die de school gekozen heeft.

• Vervangt de laptop alle boeken?

We kiezen steeds voor het pedagogisch en didactisch beste leermiddel. Sommige leerboeken, werkboeken en andere leermiddelen zal je niet meer moeten kopen. We streven ernaar om waar mogelijk met goedkopere digitale alternatieven te werken. Andere boeken zullen de leerlingen wel nog moeten aankopen. Cursussen die de school zelf maakt, kunnen we gratis digitaal ter beschikking stellen. Het LTOS-project heeft als primaire doelstellingen om ICT te integreren in alle vakken en lessen, om al onze leerlingen te versterken in hun digitale vaardigheden, om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen op elk moment beschikken over een werkend toestel, om het leerproces van elke leerling te versterken. Het LTOS-project wordt niet uitgerold met de bedoeling om alle klassieke leermiddelen te vervangen.

• Wordt de laptop elk lesuur gebruikt?

We gebruiken de laptop als dit het leerproces verrijkt en als het bijdraagt aan het ontwikkelen van de digitale vaardigheden. Dit hoeft niet voortdurend of elk lesuur te zijn. We streven naar 100% leerwinst, niet naar 100% digitale lestijd.

• Waarom kiest VLOT! voor toestellen uit het businessgamma?

De laptops gaan intensief gebruikt worden door onze leerlingen. Ze nemen het toestel mee op de fiets, op de bus en in de trein. Ook op school gaat het meermaals per dag in en uit de boekentas. Het moet dus een toestel zijn met een sterk chassis, een robuuste behuizing en stevige scharnieren. Business-toestellen voldoen aan deze vereisten. Op de toestellen uit het business gamma kunnen we een uitgebreide dienstverlening voorzien.

• Wat houdt de dienstverlening in?

In de prijs zit een uitbreiding van de garantie van de wettelijk verplichte 2 jaar naar 3 of 4 jaar. De reparatietijd verkort van de wettelijk voorziene ‘redelijke termijn’ naar ‘next business day on site garantie’. In de praktijk betekent dit dat elk defect onder garantie binnen de 1 à 2 werkdagen opgelost is. Het toestel moet niet verzonden worden naar de leverancier: alle herstellingen gebeuren op school. Tijdens de reparatie krijgt de leerlingen een reservetoestel. De leerling beschikt dus op elk moment over een toestel. Tijdens vakantieperiodes, wanneer de school gesloten is, kunnen de ouders of de leerlingen zelf de leverancier verwittigen en wordt de herstelling aan huis gedaan. Een meer uitgebreide toelichting bij de service kan je nalezen in de brochure.

AANSCHAF EN GARANTIE

• Mag ik de laptop na een aantal jaren doorgeven aan een jongere broer of zus?

Ja, dat kan. De laptop krijgt een installatie zoals bij de start. Dit betekent dat alle gegevens op het toestel worden gewist. De laptop wordt vervolgens gekoppeld aan de account van de broer of de zus. De resterende garantieperiode blijft behouden.

• Volstaat het als een gezin met meerdere kinderen op een VLOT!-school, één toestel aanschaft?

Het uitgangsprincipe is dat elke leerling altijd kan beschikken over een eigen toestel, zowel op school als thuis. We verwachten dat elke gezinslid op de school een toestel aanschaft.

• Kunnen nieuwe leerlingen die in het schooljaar 2021-2022 in het 2e, 3e, 4e of 5e jaar starten op een VLOT!-school, gebruik maken van een eigen laptop?

Ja, deze leerlingen vallen onder de overgangsmaatregel zoals die voorzien is voor de leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 al op een VLOT!-school zitten. De vereisten waaraan de laptop moet voldoen, staan opgesomd in de brochure.

• Als ik in het schooljaar 2021-2022 in het 6e jaar start, moet ik geen laptop aanschaffen?

Dat klopt. De leerlingen van het 6e jaar in schooljaar 2021-2022 stappen niet mee in het laptopproject.

• In de brochure staat dat je na afloop van de huurperiode eigenaar bent van het toestel. In het huurcontract van Signpost staat dit anders vermeld.

Na afloop van de huurperiode ben je effectief eigenaar van het toestel. In het huurcontract staat omwille van juridische redenen dat de laptop eigendom blijft van de verhuurder. Na afloop van de huurperiode schenkt de verhuurder de laptop aan de school, de school schenkt deze op zijn beurt aan de leerling. Hierdoor wordt de leerling dus eigenaar na afloop van de huurperiode.

• Als je een laptop aanschaft via huur, betaal je meer dan via aankoop.

Dat klopt. Als je de maandelijkse huurprijs vermenigvuldigt met het aantal maanden, is dit een hoger bedrag dan de eenmalige aankoopprijs. De waarborg mag je niet bij de totale huurprijs rekenen. De waarborg wordt gebruikt voor de laatste maanden huur.

• Kan je de garantie verlengen nadat de huurperiode en bijhorende garantieperiode voorbij is?

Ja, na een huurformule met 3 of 4 jaar garantie kan je de garantieperiode telkens met 1 maand verlengen. Het verlengen van de garantie kan ook na aankoop met een garantieperiode van 3 of 4 jaar. Voor actuele prijzen verwijzen we naar de laatste versie van de brochure.

• Kan je de laptop blijven gebruiken tijdens de schoolvakanties als je een toestel aanschaft via huur?

Ja, als je een laptop aanschaft via huur bij Signpost, kan je gedurende de volledige huurperiode het toestel gebruiken. Dus ook tijdens de weekends, de korte schoolvakanties en de zomervakantie.

• Wat als mijn toestel nog onder garantie valt, maar ik niet meer op een VLOT!-school zit?

De toestellen worden hersteld tot op de laatste garantiedag, ook als je niet meer op een VLOT!-school zit. Voorbeeld: je koopt bij het begin van het 5e jaar een toestel aan met drie jaar garantie en verlaat na het 6e jaar VLOT!. Je toestel heeft nog een jaar garantie en ondersteuning. De hersteller komt in dat geval bij je thuis (of studie-adres). Als je een toestel aanschaft via huur, kan de huur- en garantieperiode nooit langer duren dan de te verwachten schoolloopbaan binnen VLOT!.

• Moet ik na een aantal schooljaren verplicht een nieuw toestel aanschaffen?

Het aantal jaren dat je de laptop kan gebruiken, hangt af van de manier waarop je met het toestel omgaat en hoe intensief je het toestel gebruikt. Als je toestel nog goed functioneert, kan je na afloop van de garantieperiode (3 of 4 jaar) de garantie telkens met 1 jaar verlengen en het toestel blijven gebruiken. Voor actuele prijzen verwijzen we naar de laatste versie van de brochure.

• Kan ik de laptop na 3 of 4 jaar garantie op school blijven gebruiken, zonder de garantie te verlengen?

Als je de laptop op school blijft gebruiken voor meerdere maanden of een volledig schooljaar, moet je de garantie verlengen. Anders kan je niet meer rekenen op de herstelservice en heb je geen recht op een vervangtoestel. Voor actuele prijzen verwijzen we naar de laatste versie van de brochure.

• Mag ik in de overgangsperiode een Mac (Apple) gebruiken / aanschaffen?

De vereisten in de brochure vermelden Windows 10 als besturingssysteem. Indien je op school een Mac gebruikt, verwachten we dat Windows 10 geïnstalleerd is. Dat kan met bv. Boot Camp, Parallels, VirtualBox … Nu een Mac aanschaffen om op school te gebruiken, raden we af.

• Voor welke STEM-richtingen in de 3e graad in het toestel Lenovo Thinkpad L15 vereist?

Dit toestel is vereist voor de STEM-richtingen Industriële informatie- en communicatietechnologie en Informaticabeheer/IT en netwerken.

• Gezinnen met 3 of meer kinderen op een VLOT!-school kunnen voor het 3e of volgende kind een toestel van de school in bruikleen krijgen. Ze betalen enkel een waarborg. Blijft deze mogelijkheid bestaan als een kind VLOT! verlaat?

Indien een of meerdere kinderen VLOT! verlaten en een gezin daardoor 2 of minder kinderen binnen VLOT! heeft, vervalt de mogelijkheid om een toestel in bruikleen te krijgen. Een van de doelstellingen van de maatregel is om bij de uitrol van het LTOS-project in het schooljaar 2021-2022 de aanschaf van meer dan 2 toestellen binnen een gezin te vermijden en te zorgen voor spreiding van de kosten.

• Mag ik als gezin met 3 of meer kinderen in VLOT! een toestel aanschaffen voor elk kind?

Ja, je hoeft geen gebruik te maken van de mogelijkheid om voor het 3e kind een toestel van de school te gebruiken.

DIGISPRONG

• Wat is de Digisprong?

Met de Digisprong wil de Vlaamse Overheid de digitalisering in het onderwijs versnellen. De overheid verwacht dat secundaire scholen een plan uitwerken dat hun leerlingen in staat stelt om optimaal, permanent en geïntegreerd ICT te gebruiken. De overheid maakt hiervoor middelen vrij. Als school krijg je een budget dat je volgens strikte richtlijnen moet besteden.

• In de media was er sprake van een budget van € 510 per leerling. In de brochure is een lager bedrag vermeld.

In het kader van de Digisprong krijgt elke school een budget van de overheid. Dat bedrag wordt als volgt berekend: € 510 per leerling die op 1 februari 2020 in het 1e, 3e, 5e jaar of 7e jaar van de school zat. Als je als school dit totale budget ook inzet voor de leerlingen van andere jaren en als het leerlingenaantal hoger is dan in februari 2020, is er in de praktijk dus geen € 510 euro per leerling. Bovendien kun je als school de budgetten van Digisprong inzetten over 2 of 3 schooljaren. VLOT! maakt de keuze om de eerstvolgende 3 schooljaren telkens een traject met tegemoetkoming op te starten, zodat meer leerlingen en gezinnen ondersteuning krijgen. Ook daardoor is het budget per leerling lager dan het bedrag vermeld in de media.

• In de brochure is de totale korting geraamd op € 400. Er wordt vermeld dat dit bedrag onder voorbehoud is. In welke mate kan gegarandeerd worden dat deze korting effectief zal toegekend worden?

De korting van € 275 is op dit moment gewaarborgd. De aanvullende korting van € 125 is gebaseerd op de cijfers die we op dit moment kennen. We zijn vrij zeker dat VLOT! deze totale korting zal kunnen toekennen. Momenteel beschikken we nog niet over de exacte bedragen die de overheid in de tweede fase zal toewijzen aan de scholen.

• Zal de financiële tegemoetkoming voor trajecten die starten in het schooljaar 2022-2023 of 2023-2024 gelijk zijn aan de ondersteuning die er is voor het traject dat start in het komende schooljaar 2021-2022?

De tegemoetkomingen voor trajecten die starten in het schooljaar 2022-2023 of 2023-2024 zijn nog niet gekend. De overheid heeft nog niet bepaald welk budget ze in een tweede fase zal vrijmaken. De totale tegemoetkoming zal zeker lager zijn.

• De tegemoetkoming wordt verrekend als een korting op de schoolrekening. Kan de tegemoetkoming niet uitbetaald worden bij aanschaf van het toestel?

Neen, de werkwijze om de tegemoetkoming te verrekenen als een korting op de schoolrekening is bepaald door de Vlaamse Overheid. Wij kunnen de tegemoetkoming niet op een andere manier uitbetalen. De wijze waarop de totale tegemoetkoming verdeeld wordt over de schooljaren is bepaald in onderling overleg met de schoolraden.

• De tegemoetkoming wordt gedurende enkele jaren verrekend als een korting op de schoolrekening. Bij aanschaf van een toestel via aankoop moet dus het volledige bedrag betaald worden.

Dat klopt. De regels die de overheid ons oplegt, laten ons niet toe om de korting deels of volledig bij de start toe te kennen.

• Kan ik een korting krijgen voor een ander eigen aangekocht toestel* en nadien ook nog eens voor de aanschaf van een van de voorgestelde toestellen?

Neen, elke leerling heeft recht op 1 vorm van tegemoetkoming. Je kiest in welke traject je instapt: de aanschaf van een eigen toestel met eenmalige korting of de aanschaf van een voorgesteld Lenovo-toestel met de kortingen gedurende opeenvolgende schooljaren. Zolang je geen gebruik maakte van de tegemoetkoming, kan je volgens de voorwaarden instappen in een van beide trajecten. (*Enkel voor leerlingen die in het schooljaar 2021-2022 starten in het 2e, 3e, 4e of 5e jaar).

• De korting bij aankoop van een eigen toestel is eenmalig en lager t.o.v. de korting bij aanschaf van de voorgestelde Lenovo-toestellen.

Het gebruik van gelijke Lenovo-toestellen is steeds voorgesteld als onze keuze om ons pedagogisch project te realiseren. De aanschaf van een eigen toestel is een overgangsregel voor leerlingen die in het schooljaar 2021-2022 in het 2e,3e, 4e of 5e jaar starten, toegevoegd op vraag van de oudervertegenwoordiging in participatieorganen. De hogere tegemoetkoming voor de Lenovo-toestellen is te verantwoorden omwille van het feit dat dit de realisatie van ons pedagogisch project ondersteunt.

• Heb ik recht op dezelfde tegemoetkomingen als ik reeds in het schooljaar 2020-2021 instapte in het LTOS-project?

Ja, wie al tijdens het schooljaar 2020-2021 vrijblijvend een toestel aanschafte via Signpost krijgt vanaf het schooljaar 2021-2022 dezelfde tegemoetkomingen, verrekend als korting op de schoolrekeningen. De betrokken ouder(s) ontvangen hierover een aparte communicatie.

• Heb ik recht op dezelfde tegemoetkomingen als ik een voorgesteld Lenovo-toestel bij een ander leverancier dan Signpost aanschaf?

Ja, je mag de voorgestelde toestellen elders aanschaffen. Als er een factuur van een officiële verdeler ten persoonlijken titel van de leerling of ouder kan worden voorgelegd, krijg je gedurende de opeenvolgende schooljaren dezelfde tegemoetkomingen. We adviseren om te kiezen voor een aanschaf waarbij een gelijkaardige garantieregeling en service is voorzien.

• Wat als je in de loop van het schooljaar instapt?

Neem contact op met ltos@vlot.be.

• Heb je recht op een korting op de schoolrekening als je een toestel aanschaft en in de loop van het schooljaar VLOT! verlaat?

Als je VLOT! in de loop van het schooljaar verlaat, wordt er een eindrekening opgemaakt. Je krijgt een korting in verhouding met het aantal volledige maanden dat je dat schooljaar les volgde in VLOT!.

GEBRUIK

• Zijn er in elk klaslokaal voldoende stopcontacten voorzien voor alle laptops?

De toestellen beschikken over een batterij die 6 tot 8 uur meegaat. Dit is ruim voldoende voor het gebruik tijdens de schooldag. We verwachten dat elke leerling de laptop thuis oplaadt en elke lesdag met volle batterij meebrengt. Het is niet de bedoeling dat laptops in de klassen in het stopcontact gaan of dat de school massaal oplaadpunten voorziet.

• Zal de laptop gebruikt worden bij proefwerken of overhoringen?

Ja, de laptop kan inderdaad gebruikt worden tijdens kleine en grote overhoringen en bij proefwerken.

• Kan een eigen laptop gebruikt worden bij proefwerken of overhoringen?

Een eigen toestel kan gebruikt worden op voorwaarde dat de nodige software die nodig is om de overhoring of het proefwerk af te leggen op het toestel geïnstalleerd staat. Hierover zal tijdig gecommuniceerd worden indien van toepassing.

• Waar kan het toestel bewaard worden tijdens de pauzes, tijdens de les LO of tijdens andere onbewaakte momenten?

De laptops kunnen in de bestaande lockers worden bewaard. We kijken momenteel na op welke manier we tegen de start van het schooljaar 2021-2022 op elke campus over voldoende en geschikte opbergmogelijkheden beschikken.