Basiszorg voor elke leerling

VLOT! – visie op zorgbeleid 

In onze scholen staat het leren centraal. De school heeft als taak ervoor te zorgen dat dit in zo optimaal mogelijke omstandigheden kan gebeuren. Schoolsucces wordt niet alleen bepaald door kennisoverdracht en het leren omgaan met die kennis. De vaardigheden, inzichten, attitudes en competenties alsook het welzijn van leerlingen zijn van belang. Onze scholen hebben daarom de taak om voor elke leerling een zorgzame ondersteuning aan te bieden voor een veilig en positief leef- en leerklimaat. Leerkrachten en opvoeders bewaken samen dit onderwijsleerproces en baseren zich hiervoor o.a. op het schoolreglement om het pedagogisch project te ondersteunen.  

Binnen ons zorgbeleid zijn er drie aandachtsgebieden:   

In elk van deze aandachtsgebieden wordt bepaald wat er nodig is voor de leerlingen om daar het na te streven resultaat te bereiken. Soms volstaat een algemeen uitgewerkt plan niet en zijn er leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerkrachten denken en handelen vanuit het handelingsgericht werken ook met het oog op de ondersteuning van leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen en/of socio-emotionele problemen. 

Aan deze aandachtsgebieden wordt op verschillende niveaus zoveel mogelijk in overleg vormgegeven via klassenraden, cel leerlingenbegeleiding, informatiemomenten, leerling- en oudercontacten, externe partners … Een rode draad hierin is voldoende tijd nemen om feedback aan de leerling te geven gedurende het gehele proces van leren, kiezen én leven. 

1. Leren leren 

Via onderstaand schema wordt aangegeven op welke vlakken aan leren leren wordt gedaan in de VLOT!-scholen. De brede basiszorg en het handelingsgericht werken zijn daarbij de pijlers waarop alle leerkrachten hun aanpak baseren. 

2. Leren kiezen

Elke leerling wordt gedurende alle leerjaren begeleid in het leren om een juiste keuze te maken m.b.t. zijn/haar studiekeuze. De uitgebreide studiekeuzebegeleiding van alle leerlingen is er om hen met hun specifieke voorkennis en leermotivatie maximale kansen te geven.

3. Leren leven

In een school wordt veel meer aangeboden dan leerlingen leren leren en leren kiezen. Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende activiteiten, mogelijkheden ter ondersteuning en verruiming die de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elke leerling ten goede komt.