1e jaar

Je bent op zoek naar een kwalitatief hoogstaande opleiding? Je wil je eigen talenten ontdekken en ontplooien, dankzij een breed en eigentijds studieaanbod in een lokaal verankerde scholengroep? Je wil een ondernemende en maatschappelijk bewuste persoonlijkheid worden? Je wil leren leren, leren kiezen en leren leven? Je bent op zoek naar een open communicatie met je leerkrachten en begeleiders? Dan is VLOT! jou op het lijf geschreven!

1e leerjaar A

De VLOT!-campussen organiseren in het 1e leerjaar A naast de 27 uren Algemene vorming binnen de 5 uren Differentiatie nog een klasuur onder begeleiding van je klassenleraar. In dit klasuur besteden we aandacht aan ondersteuning van leren leren/ICT, studiekeuze en welbevinden.

Voor de resterende 4 lesuren binnen de uren Differentiatie maak je voor het 1e trimester dan nog 1 keuze van 4 lesuren, of 2 keuzes van 2 lesuren. Voor het 2e en 3e trimester kan je tot het einde van het schooljaar gedurende 2 lesuren een gekozen pakket verder uitdiepen of je kan kiezen voor een nieuw pakket van 2 lesuren. Daarnaast krijg je 2 lesuren leerlab. De focus tijdens deze uren ligt op differentiatie voor Nederlands en wiskunde. 

Kies je voor Latijn, dan hoef je deze keuze niet te maken. Kies je voor 4 uur STEM-technieken in het eerste trimester, dan krijg je in het 2e en 3e trimester nog 2 uur STEM-technieken en 2 lesuren leerlab.

De keuze STEM-technieken kan je niet combineren met de keuze STEM-wetenschappen.

1e leerjaar B

In het 1e leerjaar B krijg je in de VLOT!-campussen behalve de 27 lesuren Algemene vorming nog 1 klasuur en 1 uur ICT. Voor de overige 3 lesuren kies je 2 van de aangeboden pakketten. Je volgt een pakket tot en met nieuwjaar en je start met het 2e pakket vanaf januari.

A-stroom (32 uur)
Algemene vorming - 27 uur
Aardrijkskunde
2u
Beeld
2u
Frans
4u
Geschiedenis
1u
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
Mens en samenleving
2u
Natuurwetenschappen
2u
Nederlands
4u
Techniek
2u
Wiskunde
4u
Differentiatie - 5 uur
Klasuur
1u
+ ofwel 1 keuze van 4 uur
Latijn

Als je voor Latijn kiest, leer je Latijnse teksten lezen en erover reflecteren. Je leert de teksten te begrijpen naar vorm en inhoud door ze te ontleden en te interpreteren. Je zal niet alleen teksten vertalen, maar ze ook leren samenvatten, er de hoofdlijnen leren uithalen … De reflectie over de tekst kan gaan over de vorm, de inhoud of de culturele context. Je leert de Latijnse taal als systeem kennen, begrijpen, analyseren en toepassen in teksten. Door de kennis van het taalsysteem zal je de teksten beter kunnen lezen en interpreteren. Door veel met teksten bezig te zijn, worden zowel jouw taalgevoel als jouw leesvaardigheid aangescherpt. Je leert nauwkeurig, grondig en onderzoekend lezen. Het secuur leren vertalen komt ook jouw taalgevoel in het Nederlands ten goede. Daarnaast word je je ook bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen de klassieke en de hedendaagse cultuur. Je leert er aspecten van de Romeinse cultuur kennen en ze vergelijken met jouw eigen cultuur. Je leert deze aspecten ook op een creatieve manier verwerken.

Klik hier voor de infobrochure “Waarom Latijn?”

4u
STEM-technieken

In STEM-technieken werk je verder met de kennis van de vakken natuurwetenschappen, wiskunde en techniek. Net zoals bij STEM-wetenschappen staat ook hier het probleem centraal en leer je onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen en realiseren. De nadruk ligt hier echter op het onderzoeken van een gegeven ontwerp of een prototype en het bepalen van een productieproces met daarbijhorende hulpmiddelen om een technisch proces te realiseren. Er is meer aandacht voor het verbeteren van een productieproces. Je test realisaties in functie van behoeften en criteria om het ontwerp en het productieproces bij te sturen. Op die manier ontwikkel je inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken en hun wisselwerking.

4u
+ ofwel 2 keuzes van 2 uur
Economie en organisatie

Klik hier voor een filmpje.

Als je voor economie en organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden. Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering. Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je denkt na over de impact op de lokale en buitenlandse economie als consumenten kiezen voor binnenlandse en buitenlandse producten. Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen. Je onderzoekt de motieven van ondernemers om een onderneming te starten en hoe een onderneming inspeelt op de trends in de maatschappij. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project. Je komt te weten dat er een lokale, nationale en internationale overheid is die een rol speelt in de economie. Je onderzoekt het fenomeen data-economie. Je zal begrijpen dat de consument onbewust producent is van data waarvan bedrijven, overheden en instellingen gebruik maken om zo gepersonaliseerde reclame te maken, bedrijfsprocessen en producten aan te passen … Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren. Je leert een app voor een economische toepassing ontwerpen.

2u
Maatschappij en welzijn

Binnen dit vak kunnen de leerlingen proeven van verscheidene thema’s binnen het vakgebied. Een aantal onderwerpen werden vooraf vastgelegd, maar er is eveneens ruimte voor de eigen interesses en vragen van de leerlingen.   

Het vak wordt opgebouwd vanuit zeven belangrijke thema’s. De leerlingen krijgen telkens een lesbundel aangeboden, die bij één (of meerdere) van deze onderwerpen hoort. Hieronder zijn de zeven grote onderdelen terug te vinden, met voorbeelden van bijhorende lesonderwerpen. 

Thema 1: Vertrouwen in jezelf 
 

 • Zelfbeeld  
 • Zelfvertrouwen  

Thema 2: Omgaan met gevoelens  

 • Emoties herkennen en benoemen  
 • Stoom aflaten  

Thema 3: Communicatie  

 • Passieve, assertieve en agressieve communicatie  
 • Omgaan met feedback  

Thema 4: Kijken met een andere bril  

 • Vanuit verschillende gezichtspunten naar een situatie kijken  

Thema 5: Beïnvloeding  

 • Sociale media  
 • Grenzen stellen  

Thema 6: Omgaan met relaties  

 • Sociale relaties  
 • Het ideale groepswerk  
 • Pesten  

Thema 7: Reflecteren  

 • Leren nadenken over jezelf om je gedrag indien nodig aan te passen  
 • Axenroos  
 • Eigen doelstellingen voor het vak regelmatig evalueren voor jezelf  

Binnen dit vak wordt gebruikt gemaakt van een verscheidenheid aan werkvormen om de leerlingen te activeren en uit te dagen. Voor leerlingen die graag omgaan met anderen en sociaal ingesteld zijn of interesse hebben in sociaal gerichte thema’s, is dit differentiatievak een echte aanrader! 

2u
Moderne talen

In onze huidige maatschappij neemt onze communicatie een belangrijke rol in. Binnen de optie Moderne talen willen we graag de communicatieve en creatieve competenties van onze leerlingen aanscherpen. We stellen hierbij de functionaliteit en de schoonheid van de taal centraal.
Onze aandacht gaat vooral uit naar het ontwikkelen van vaardigheden zoals luisteren, spreken, spreken en schrijven in het Frans of het Nederlands. We trachten hierbij gedifferentieerd te werken en rekening te houden met het niveau van elke leerling. Deze keuze is zowel geschikt voor taalsterke als taalzwakke leerlingen.
Jongeren die moeite hebben met het verwerven van de Franse of Nederlandse taal, krijgen meer ruimte om dit vak onder de knie te krijgen. Een uurtje extra kan zorgen voor de nodige remediëring waarbij we accenten leggen op de verdere ontwikkeling van zijn of haar taalgebruik.
Leerlingen, die een voorliefde hebben voor taal, kunnen zich hierin verder verdiepen. Zij kunnen meer uitdagende oefeningen krijgen waarbij het analyseren en evalueren van hun eigen taal centraal staat. We proberen dit te doen door hen in aanraking te laten komen met authentiek bronnenmateriaal.

2u
Sport **

Tijdens deze differentiatie-uren geven we een verdieping van de gekende disciplines binnen het vak lichamelijke opvoeding zoals basketbal, voetbal, volleybal en toestelturnen.

Daarnaast maken leerlingen kennis met verschillende minder bekende sporten: padel, tchoukbal, klimmen, Lacrosse, frisbee, gevechtssporten, bumball, smashball, ropeskipping, spinning, trampoline, Elbgels boksen, waterpolo, unihokey, dans, meerkamp, you-fo, mountainbike, rugby, kayak …

Uiteraard gaat er ook aandacht naar een korte theoretische uitbreiding rond wetenschappen en sport.

2u
STEM-technieken *

In STEM-technieken werk je verder met de kennis van de vakken natuurwetenschappen, wiskunde en techniek. Net zoals bij STEM-wetenschappen staat ook hier het probleem centraal en leer je onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen en realiseren. De nadruk ligt hier echter op het onderzoeken van een gegeven ontwerp of een prototype en het bepalen van een productieproces met daarbijhorende hulpmiddelen om een technisch proces te realiseren. Er is meer aandacht voor het verbeteren van een productieproces. Je test realisaties in functie van behoeften en criteria om het ontwerp en het productieproces bij te sturen. Op die manier ontwikkel je inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken en hun wisselwerking.

De combinatie STEM-technieken/ STEM-wetenschappen wordt niet aangeboden.

2u
STEM-wetenschappen

In STEM-wetenschappen worden je natuurwetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten verder ontwikkeld. Je onderzoekt behoeften, vragen en problemen die zich stellen. Je leert hiervoor autonoom onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen en realiseren. Voor de wiskundige benadering zetten we o.a. in op het analyseren van verbanden en het linken van deze verbanden aan eigenschappen van natuurlijke en technische systemen, de verwerking van data met grafieken, tabellen, het gebruik van statistiek, het ruimtelijk en meetkundig inzicht voor het ontwerpen van 2D- en 3D-modellen. Je ontwerpt een oplossing die voldoet aan vooropgestelde criteria. Je gebruikt hiervoor zelfgemaakte modellen. Je onderzoekt in concrete situaties processen en structuren in natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen. Daarnaast onderzoek je kenmerken van materie, materialen en grondstoffen. Je ontwikkelt inzicht in onderzoeks- en ontwerpmethoden en hun wisselwerking. In STEM-wetenschappen ligt de nadruk op onderzoek, randvoorwaarden en beperkingen bij het ontwerpen van mogelijke oplossingen.

De combinatie STEM-technieken/ STEM-wetenschappen wordt niet aangeboden.

2u

Beschikbaar op volgende campussen:

CREO Sint-Teresia

* Enkel in campus CREO
** Enkel in campus Sint-Teresia

B-stroom (32 uur)
Algemene vorming - 27 uur
Beeld
2u
Frans
2u
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
Maatschappelijke vorming
3u
Natuur, ruimte en techniek
7u
Nederlands
5u
Wiskunde
4u
Differentiatie - 5 uur
Klasuur
1u
Informatica
1u
+ 2 keuzepakketten
Artistieke vorming (expressie en plastische opvoeding)*
3u
Economie en organisatie
3u
Maatschappij en welzijn (mens en samenleving, sport en voeding)
3u
STEM-technieken*
3u

Beschikbaar op volgende campussen:

CREO Sint-Teresia

*Enkel in campus CREO