2e jaar

Je kan je eigen talenten verder ontdekken en ontplooien, dankzij een breed en eigentijds studieaanbod in onze lokaal verankerde scholengroep.

2e leerjaar A

In het tweede leerjaar A hebben alle leerlingen 2 uur leerlab. De focus tijdens deze uren ligt op differentiatie en het verder ontdekken van eigen talenten.  

Binnen dit leerlab kunnen leerlingen extra tijd krijgen om leerstof te verwerken. In dat geval spreken we over remediëren. De klassenraad kan deze remediëring opleggen of de leerling kan deze keuze zelf maken in overleg met de klassenraad. 

Binnen dit leerlab kunnen leerlingen ook extra uitdaging krijgen. Dan spreken we over verdiepen. Leerlingen kunnen zelf kiezen voor de verdieping in overleg met de klassenraad. 

2e leerjaar B

In het 2e leerjaar B volg je in de VLOT!-scholen naast de 20 uren Algemene vorming een klasuur en een uur Nederlands extra binnen de uren Differentiatie. Voor de Basisopties (10 lesuren) kun je dan nog kiezen uit de basisopties.

De basisoptie Voeding en horeca kan je enkel combineren met de basisoptie Maatschappij en welzijn.

Opstroomoptie

Je komt omwille van verschillende redenen en omstandigheden in de B-stroom terecht. Het logische vervolg op de B-stroom is de finaliteit arbeidsmarkt in de tweede graad. Soms gebeurt het dat je bij het ontdekken van je persoonlijke talenten en kwaliteiten merkt dat een richting in de dubbele finaliteit of in de finaliteit doorstroom misschien toch aangewezen is voor jou. Dan biedt de opstroomoptie een oplossing.    
De opstroomoptie wil jou alle vormingskansen bieden en bereidt jou voor op de overstap naar 2A of een 3e leerjaar in een studierichting met dubbele finaliteit. Het is een sterk theoretische basisoptie waar de nadruk ligt op algemene vorming. Er is extra aandacht voor Nederlands (4 lesuren), wiskunde (3 lesuren), Frans (2 lesuren) en geschiedenis (1 lesuur).
De opstroomoptie kan je enkel volgen in campus CREO.

A-stroom (32 uur)
Algemene vorming - 25 uur
Aardrijkskunde
1u
Engels
2u
Frans
3u
Geschiedenis
2u
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
Muziek
2u
Natuurwetenschappen
1u
Nederlands
4u
Techniek
2u
Wiskunde
4u
Leerlab - 2 uur
2 keuzes van 1 uur
Wiskunde remediërend
1u
Frans remediërend
1u
Nederlands remediërend
1u
Wiskunde verdiepend
1u
Frans verdiepend
1u
Kunst
1u
Woord
1u
Filosoferen en debatteren
1u
Antieke cultuur
1u
Programmeren
1u
of 1 keuze van 2 uur
Economie en organisatie

Als je voor economie en organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit.

Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.

Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden. Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering.

Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je denkt na over de impact op de lokale en buitenlandse economie als consumenten kiezen voor binnenlandse en buitenlandse producten. Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen.

Je onderzoekt de motieven van ondernemers om een onderneming te starten en hoe een onderneming inspeelt op de trends in de maatschappij. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project. Je komt te weten dat er een lokale, nationale en internationale overheid is die een rol speelt in de economie.

Je onderzoekt het fenomeen data-economie. Je zal begrijpen dat de consument onbewust producent is van data waarvan bedrijven, overheden en instellingen gebruik maken om zo gepersonaliseerde reclame te maken, bedrijfsprocessen en producten aan te passen … Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren. 

2u
Maatschappij en welzijn

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden. Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Je groeit in verbondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds beter sociale en communicatieve vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties. We focussen hierbij op volgende interessegebieden:

 • het domein Maatschappij en welzijn in de brede zin
 • lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden
 • lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode
 • voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen

Deze interessegebieden kunnen leerlingen helpen bij de oriëntering naar een bepaalde studierichting in de tweede graad binnen het domein Maatschappij en welzijn.

2u
Moderne talen

Je hebt interesse in talen. In de lessen moderne talen word je communicatief vaardiger in Engels, Frans en Nederlands en onderzoek je verbanden tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen.

Je vergelijkt ook aspecten van het dagelijks leven in verschillende culturen en je komt in rechtstreeks contact met anderstaligen. Op die manier ontstaat een genuanceerder beeld van een (sub)cultuur.

Tot slot kun je van taal genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan. Zo creëren we bijvoorbeeld onze eigen Nederlandstalige cover en nemen er een videoclip bij op. Groepswerk staat in deze lessen centraal. 

2u
Sport**

Je leert als leerling in verschillende bewegingsdomeinen je fysieke capaciteiten, technische en tactische vaardigheden te verbeteren. Als je sport, zijn je sociale en communicatieve vaardigheden cruciaal. Communiceren, argumenteren, samenwerken en sociaal gedrag stellen zijn daarin belangrijke componenten. Via de verschillende bewegingsdomeinen oefen je als leerling in omgangsvormen, teamspirit, verantwoordelijkheid nemen en fairplay.

2u
STEM-wetenschappen
2u
1 Basisoptie (5u)
Economie en organisatie

Klik voor het filmpje.

Als je voor economie en organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden. Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering. Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je denkt na over de impact op de lokale en buitenlandse economie als consumenten kiezen voor binnenlandse en buitenlandse producten. Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen. Je onderzoekt de motieven van ondernemers om een onderneming te starten en hoe een onderneming inspeelt op de trends in de maatschappij. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project. Je komt te weten dat er een lokale, nationale en internationale overheid is die een rol speelt in de economie. Je onderzoekt het fenomeen data-economie. Je zal begrijpen dat de consument onbewust producent is van data waarvan bedrijven, overheden en instellingen gebruik maken om zo gepersonaliseerde reclame te maken, bedrijfsprocessen en producten aan te passen … Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren. 

5u
Klassieke talen - Latijn

Klik voor het filmpje.

Als je voor Latijn kiest, leer je Latijnse teksten lezen en erover reflecteren. Je leert de teksten te begrijpen naar vorm en inhoud door ze te ontleden en te interpreteren. Je zal niet alleen teksten vertalen, maar ze ook leren samenvatten, er de hoofdlijnen leren uithalen … De reflectie over de tekst kan gaan over de vorm, de inhoud of de culturele context. Je leert de Latijnse taal als systeem kennen, begrijpen, analyseren en toepassen in teksten. Door de kennis van het taalsysteem zal je de teksten beter kunnen lezen en interpreteren. Door veel met teksten bezig te zijn, worden zowel jouw taalgevoel als jouw leesvaardigheid aangescherpt. Je leert nauwkeurig, grondig en onderzoekend lezen. Het secuur leren vertalen komt ook jouw taalgevoel in het Nederlands ten goede. Daarnaast word je je ook bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen de klassieke en de hedendaagse cultuur. Je leert er aspecten van de Romeinse cultuur kennen en ze vergelijken met jouw eigen cultuur. Je leert deze aspecten ook op een creatieve manier verwerken.

Klik hier voor de infobrochure “Waarom Latijn?”

5u
Klassieke talen - Latijn-Grieks*

Klik voor het filmpje. 

Als je voor Latijn-Grieks kiest, leer je Latijnse en Griekse teksten lezen en erover reflecteren. Je leert de teksten te begrijpen naar vorm en inhoud door ze te ontleden en te interpreteren. Je zal niet alleen teksten vertalen, maar ze ook leren samenvatten, er de hoofdlijnen leren uithalen … De reflectie over de tekst kan gaan over de vorm, de inhoud of de culturele context. Je leert de Latijnse en de Griekse taal als systeem kennen, begrijpen, analyseren en toepassen in teksten. Door de kennis van het taalsysteem zal je de teksten beter kunnen lezen en interpreteren. Door veel met teksten bezig te zijn, worden zowel jouw taalgevoel als jouw leesvaardigheid aangescherpt. Je leert nauwkeurig, grondig en onderzoekend lezen. Het secuur leren vertalen komt ook jouw taalgevoel in het Nederlands ten goede. Daarnaast word je je ook bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen de klassieke en de hedendaagse cultuur. Je leert er aspecten van de Romeinse cultuur kennen en ze vergelijken met jouw eigen cultuur. Je leert deze aspecten ook op een creatieve manier verwerken.

Klik hier voor de infobrochure “Waarom Latijn?”

Klik hier voor de infobrochure “Waarom Grieks?”.

5u
Maatschappij en welzijn

Klik voor het filmpje.

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden. Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Je groeit in verbondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds beter sociale en communicatieve vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties. We focussen hierbij op volgende interessegebieden:

 • het domein Maatschappij en welzijn in de brede zin
 • lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden
 • lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode
 • voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen

Deze interessegebieden kunnen leerlingen helpen bij de oriëntering naar een bepaalde studierichting in de tweede graad binnen het domein Maatschappij en welzijn.

5u
Moderne talen en wetenschappen

Klik voor het filmpje.

Je hebt interesse in talen en wetenschappen. In de lessen moderne talen word je communicatief vaardiger in Engels, Frans en Nederlands en onderzoek je verbanden tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen.

Je vergelijkt ook aspecten van het dagelijks leven in verschillende culturen en je komt in rechtstreeks contact met anderstaligen. Op die manier ontstaat een genuanceerder beeld van een (sub)cultuur.

Tot slot kun je van taal genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan. Zo creëren we bijvoorbeeld onze eigen Nederlandstalige cover en nemen er een videoclip bij op. Groepswerk staat in deze lessen centraal. 

In de lessen wetenschappen staan wetenschappelijk verschijnselen en het onderzoekend leren centraal. Heel wat leerplandoelen binnen de basisoptie sluiten aan bij en bouwen verder op leerplandoelen van de algemene vorming natuurwetenschappen en wiskunde.

Dit verder bouwen gebeurt binnen een breed gamma aan onderzoeksprojecten en experimenten binnen de verschillende disciplines van natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica). We dagen je uit om vanuit verwondering en een kritische houding naar verschijnselen uit jouw dagelijks leven te kijken. Daaruit ontstaan onderzoeksvragen waarbij we je stimuleren om creatief op zoek te gaan naar hypothesen en antwoorden. Vragen als Hoe kan dit? en Waarom is dat zo? zijn meestal de aanleiding om iets te onderzoeken.

5u
Sport**

Deze basisoptie bestaat uit 3 uur sport en 2 uur wetenschappen.

5u

Beschikbaar op volgende campussen:

CREO Sint-Teresia

*Enkel in campus CREO

**Enkel in campus Sint-Teresia

B-stroom (32 uur)
Algemene vorming - 20 uur
Engels
3u
Frans
1u
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
Maatschappelijke vorming
2u
Muziek
2u
Natuur, ruimte en techniek
3u
Nederlands
2u
Wiskunde
3u
Differentiatie - 2 uur
Klasuur
1u
Nederlands
1u
Basisopties - 10 uur
2 keuzes van 5 uur
Economie en organisatie

Klik voor het filmpje.

Als je voor economie en organisatie kiest, dan maak je kennis met de consument, de onderneming en de overheid en je leert over hun rol in de samenleving.

Verder ontwikkel je sociale en communicatieve vaardigheden. Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering. Je denkt na over de gevolgen voor het milieu en de mobiliteit als consumenten kiezen voor binnenlandse en buitenlandse producten.

Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen. In de stad ga je op zoek naar verschillende winkelvormen. Je maakt kennis met verschillende beroepen in een onderneming. Je berekent winst of verlies.

Je leert zelf documenten opstellen die nodig zijn in het aankoop- en verkoopproces. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project.

Je komt te weten dat de overheid een rol speelt in de samenleving en hoe ze bijdraagt tot welvaart en welzijn van de consument.

Je leert dat data en informatie die je op het internet vindt niet altijd betrouwbaar zijn.

Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.

5u
Maatschappij en welzijn

Klik voor het filmpje.

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden.

Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert steeds beter sociale en communicatieve vaardigheden toe te passen in verschillende situaties. We focussen hierbij op volgende interessegebieden:

 • lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden
 • lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode
 • voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen

In 2B ligt de nadruk meer op jouw eigen gezonde levensstijl en hoe je dit kan realiseren in het dagelijks leven. De interessegebieden kunnen leerlingen helpen bij de oriëntering naar een bepaalde studierichting in de tweede graad binnen het domein Maatschappij en welzijn

5u
STEM-technieken*

Klik voor het filmpje.

In STEM-technieken werk je projectmatig rond verschillende vakgebieden zoals hout, mechanica, elektriciteit, bouw, schilderen en decoratie, land- en tuinbouw en printmedia. Je maakt kennis met technische systemen, constructies, installaties en voedingsproducten. Je krijgt inzicht in de toe te passen technieken per vakgebied en vakoverschrijdend.

Je ontwikkelt digitale vaardigheden en past ze toe in opdrachten. Je ontdekt proefondervindelijk de eigenschappen van materialen en producten om ze te kunnen gebruiken binnen de opdrachten. Er is een bijzondere aandacht voor duurzaamheid, sorteren, recycling, upcycling en downcycling.

Je leert correct werken met gereedschappen, machines en toestellen in de juiste context met bijzondere aandacht voor veiligheid.

5u
Voeding en horeca*

Klik hier voor het filmpje.

In deze basisoptie leer je op een actieve manier en gaan we voor concrete en bruikbare toepassingen. Je ontdekt de weg van grondstof naar afgewerkt product. Je leert over de grondstoffen, de veiligheidsproducten en het specifiek materiaal dat je nodig hebt in de voedings- en horecasector. Je leert activiteiten plannen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een receptie. Je krijgt inzicht in evenwichtige, eerlijke en duurzame voeding en dit in samenhang met het gebruik van gepaste sociale en communicatieve vaardigheden. Zo leer je bijvoorbeeld een menu binnen een bepaald thema uitwerken en voorstellen. Het aanbieden van theoretische kennis zal dus beperkt zijn en je zal steeds werken vanuit de context van praktijk of projecten.

5u
of 1 keuze van 10 uur
STEM-technieken*

Klik hier voor het filmpje.

In STEM-technieken werk je projectmatig rond verschillende vakgebieden zoals hout, mechanica, elektriciteit, bouw, schilderen en decoratie, land- en tuinbouw en printmedia. Je maakt kennis met technische systemen, constructies, installaties en voedingsproducten. Je krijgt inzicht in de toe te passen technieken per vakgebied en vakoverschrijdend. Je ontwikkelt digitale vaardigheden en past ze toe in opdrachten. Je ontdekt proefondervindelijk de eigenschappen van materialen en producten om ze te kunnen gebruiken binnen de opdrachten. Er is een bijzondere aandacht voor duurzaamheid, sorteren, recycling, upcycling en downcycling. Je leert correct werken met gereedschappen, machines en toestellen in de juiste context met bijzondere aandacht voor veiligheid.

10u
Opstroomoptie*

Je komt omwille van verschillende redenen en omstandigheden in de B-stroom terecht. Het logische vervolg op de B-stroom is de finaliteit arbeidsmarkt in de tweede graad. Soms gebeurt het dat je bij het ontdekken van je persoonlijke talenten en kwaliteiten merkt dat een richting in de dubbele finaliteit of in de finaliteit doorstroom misschien toch aangewezen is voor jou. Dan biedt de opstroomoptie een oplossing.

De opstroomoptie wil jou alle vormingskansen bieden en bereidt jou voor op de overstap naar 2A of een 3e leerjaar in een studierichting met dubbele finaliteit. Het is een sterk theoretische basisoptie waar de nadruk ligt op algemene vorming. Er is extra aandacht voor Nederlands (4 lesuren), wiskunde (3 lesuren), Frans (2 lesuren) en geschiedenis (1 lesuur).
10u

Beschikbaar op volgende campussen:

CREO Sint-Teresia

*Enkel in campus CREO