2e jaar

Je kan je eigen talenten verder ontdekken en ontplooien, dankzij een breed en eigentijds studieaanbod in onze lokaal verankerde scholengroep.

KLIK HIER VOOR HULP BIJ HET KIEZEN!

A-stroom (32 uur)
Algemene vorming - 25 uur
Geschiedenis
2u
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
Moderne vreemde talen Engels
2u
Moderne vreemde talen Frans
3u
Nederlands
4u
Wiskunde
4u
Artistieke Vorming Muziek
2u
Techniek
2u
Natuurwetenschappen
1u
Aardrijkskunde
1u
Differentiatie - 2 uur
1 keuze van 2u
Grieks*
2u
Moderne talen (Frans/Engels expressie)
2u
Economie
2u
STEM-wetenschappen
2u
Sociale wetenschappen
2u
Sport**
2u
+ ofwel 2 keuzes van 1u
Frans remediërend
1u
Frans verdiepend
1u
Nederlands remediërend
1u
Nederlands verdiepend
1u
Wiskunde remediërend
1u
Wiskunde verdiepend
1u
Project kunst
1u
Programmeren - level 1
1u
Programmeren - level 2
1u
Project woord
1u
1 Basisoptie (5u)
De basisopties kunnen niet worden gecombineerd met uren differentiatie uit hetzelfde domein.
Economie en organisatie

Als je voor economie en organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden. Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering. Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je denkt na over de impact op de lokale en buitenlandse economie als consumenten kiezen voor binnenlandse en buitenlandse producten. Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen. Je onderzoekt de motieven van ondernemers om een onderneming te starten en hoe een onderneming inspeelt op de trends in de maatschappij. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project. Je komt te weten dat er een lokale, nationale en internationale overheid is die een rol speelt in de economie. Je onderzoekt het fenomeen data-economie. Je zal begrijpen dat de consument onbewust producent is van data waarvan bedrijven, overheden en instellingen gebruik maken om zo gepersonaliseerde reclame te maken, bedrijfsprocessen en producten aan te passen … Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren. Je leert een app voor een economische toepassing ontwerpen.

5u
Klassieke talen - Latijn

Als je voor Latijn kiest, leer je Latijnse teksten lezen en erover reflecteren. Je leert de teksten te begrijpen naar vorm en inhoud door ze te ontleden en te interpreteren. Je zal niet alleen teksten vertalen, maar ze ook leren samenvatten, er de hoofdlijnen leren uithalen … De reflectie over de tekst kan gaan over de vorm, de inhoud of de culturele context. Je leert de Latijnse taal als systeem kennen, begrijpen, analyseren en toepassen in teksten. Door de kennis van het taalsysteem zal je de teksten beter kunnen lezen en interpreteren. Door veel met teksten bezig te zijn, worden zowel jouw taalgevoel als jouw leesvaardigheid aangescherpt. Je leert nauwkeurig, grondig en onderzoekend lezen. Het secuur leren vertalen komt ook jouw taalgevoel in het Nederlands ten goede. Daarnaast word je je ook bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen de klassieke en de hedendaagse cultuur. Je leert er aspecten van de Romeinse cultuur kennen en ze vergelijken met jouw eigen cultuur. Je leert deze aspecten ook op een creatieve manier verwerken.

5u
Klassieke talen - Latijn-Grieks*

Als je voor Latijn-Grieks kiest, leer je Latijnse en Griekse teksten lezen en erover reflecteren. Je leert de teksten te begrijpen naar vorm en inhoud door ze te ontleden en te interpreteren. Je zal niet alleen teksten vertalen, maar ze ook leren samenvatten, er de hoofdlijnen leren uithalen … De reflectie over de tekst kan gaan over de vorm, de inhoud of de culturele context. Je leert de Latijnse en de Griekse taal als systeem kennen, begrijpen, analyseren en toepassen in teksten. Door de kennis van het taalsysteem zal je de teksten beter kunnen lezen en interpreteren. Door veel met teksten bezig te zijn, worden zowel jouw taalgevoel als jouw leesvaardigheid aangescherpt. Je leert nauwkeurig, grondig en onderzoekend lezen. Het secuur leren vertalen komt ook jouw taalgevoel in het Nederlands ten goede. Daarnaast word je je ook bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen de klassieke en de hedendaagse cultuur. Je leert er aspecten van de Romeinse cultuur kennen en ze vergelijken met jouw eigen cultuur. Je leert deze aspecten ook op een creatieve manier verwerken.

5u
Maatschappij en welzijn

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden. Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Je groeit in verbondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds beter sociale en communicatieve vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties. We focussen hierbij op volgende interessegebieden: • het domein maatschappij en welzijn in de brede zin; • lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden; • lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode; • voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen. Deze interessegebieden kunnen leerlingen helpen bij de oriëntering naar een bepaalde studierichting in de tweede graad binnen het domein Maatschappij en welzijn.

5u
Moderne talen en wetenschappen

Je hebt interesse in talen en wetenschappen. Je wordt communicatief vaardiger in Engels, Frans en Nederlands en je kunt ook verbanden onderzoeken tussen deze talen, taalvariëteiten en taaluitingen. Talen vertolken opvattingen, culturele expressies, normen en waarden van een individu, een groep, een gemeenschap, een samenleving. Je vergelijkt aspecten van het dagelijkse leven in verschillende culturen en je komt in rechtstreeks contact met anderstaligen. Op die manier ontstaat een genuanceerder beeld van een (sub)cultuur. Tot slot kun je van taal genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan. In deze basisoptie staan wetenschappelijk-technische verschijnselen en het onderzoekend leren centraal. Heel wat leerplandoelen binnen de basisoptie sluiten aan bij en bouwen verder op leerplandoelen van de algemene vorming natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. Dit verder bouwen gebeurt binnen een breed gamma aan onderzoeksprojecten en experimenten binnen de verschillende disciplines van natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica) en techniek. We dagen je uit om vanuit verwondering en een kritische houding naar verschijnselen uit jouw dagelijks leven te kijken. Daaruit ontstaan onderzoeksvragen waarbij we je stimuleren om creatief op zoek te gaan naar hypothesen en antwoorden. Vragen als Hoe kan dit? en Waarom is dat zo? zijn meestal de aanleiding om iets te onderzoeken.

5u
STEM-technieken

In STEM-technieken werk je verder met de kennis van de vakken natuurwetenschappen, wiskunde en techniek. Net zoals bij STEM-wetenschappen staat ook hier het probleem centraal en leer je onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen en realiseren. De nadruk ligt hier echter op het onderzoeken van een gegeven ontwerp of een prototype en het bepalen van een productieproces met daarbijhorende hulpmiddelen om een technisch proces te realiseren. Er is meer aandacht voor het verbeteren van een productieproces. Je test realisaties in functie van behoeften en criteria om het ontwerp en het productieproces bij te sturen. Op die manier ontwikkel je inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken en hun wisselwerking.

5u
STEM-wetenschappen

In STEM-wetenschappen worden je natuurwetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten verder ontwikkeld. Je onderzoekt behoeften, vragen en problemen die zich stellen. Je leert hiervoor autonoom onderzoeken, ontwerpen, problemen oplossen en realiseren. Voor de wiskundige benadering zetten we o.a. in op het analyseren van verbanden en het linken van deze verbanden aan eigenschappen van natuurlijke en technische systemen, de verwerking van data met grafieken, tabellen, het gebruik van statistiek, het ruimtelijk en meetkundig inzicht voor het ontwerpen van 2D- en 3D-modellen. Je ontwerpt een oplossing die voldoet aan vooropgestelde criteria. Je gebruikt hiervoor zelfgemaakte modellen. Je onderzoekt in concrete situaties processen en structuren in natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen. Daarnaast onderzoek je kenmerken van materie, materialen en grondstoffen. Je ontwikkelt inzicht in onderzoeks- en ontwerpmethoden en hun wisselwerking. In STEM-wetenschappen ligt de nadruk op onderzoek, randvoorwaarden en beperkingen bij het ontwerpen van mogelijke oplossingen.

5u

Beschikbaar op volgende campussen:

CREO Sint-Teresia

* Enkel in campus CREO, centrum Lokeren

** Enkel in campus Sint-Teresia, Eksaarde.

B-stroom (32 uur)
Algemene vorming - 20 uur
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
Maatschappelijke vorming
2u
Moderne vreemde talen - Engels
3u
Moderne vreemde talen - Frans
1u
Nederlands
2u
Wiskunde
3u
Artistieke Vorming Muziek
2u
Wetenschappen & techniek
3u
Differentiatie - 2 uur
Klasuur
1u
Nederlands
1u
Basisopties - 10 uur
+ 2 keuzes van 5 uur
Economie en organisatie *

Als je voor economie en organisatie kiest, dan maak je kennis met de consument, de onderneming en de overheid en je leert over hun rol in de samenleving. Verder ontwikkel je sociale en communicatieve vaardigheden. Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering. Je denkt na over de gevolgen voor het milieu en de mobiliteit als consumenten kiezen voor binnenlandse en buitenlandse producten. Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen. In de stad ga je op zoek naar verschillende winkelvormen. Je maakt kennis met verschillende beroepen in een onderneming. Je berekent winst of verlies. Je leert zelf documenten opstellen die nodig zijn in het aankoop- en verkoopproces. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project. Je komt te weten dat de overheid een rol speelt in de samenleving en hoe ze bijdraagt tot welvaart en welzijn van de consument. Je leert dat data en informatie die je op het internet vindt niet altijd betrouwbaar zijn. Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.

5u
Maatschappij en welzijn

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden. Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Je groeit in verbondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds beter sociale en communicatieve vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties. We focussen hierbij op volgende interessegebieden: • lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden; • lifestyle: interieur en sfeerschepping, vormgeving en mode; • voeding: gezonde maaltijden en samen maaltijd nemen. In 2B ligt de nadruk meer op het verkennen van verschijnselen en het verantwoord kunnen toepassen van inzichten met betrekking tot een persoonlijke en gezonde levensstijl. De interessegebieden kunnen leerlingen helpen bij de oriëntering naar een bepaalde studierichting in de tweede graad binnen het domein Maatschappij en welzijn.

5u
STEM-technieken

In STEM-technieken werk je projectmatig rond verschillende vakgebieden zoals hout, mechanica, elektriciteit, bouw, schilderen en decoratie, land- en tuinbouw en printmedia. Je maakt kennis met technische systemen, constructies, installaties en voedingsproducten. Je krijgt inzicht in de toe te passen technieken per vakgebied en vakoverschrijdend. Je ontwikkelt digitale vaardigheden en past ze toe in opdrachten. Je ontdekt proefondervindelijk de eigenschappen van materialen en producten om ze te kunnen gebruiken binnen de opdrachten. Er is een bijzondere aandacht voor duurzaamheid, sorteren, recycling, upcycling en downcycling. Je leert correct werken met gereedschappen, machines en toestellen in de juiste context met bijzondere aandacht voor veiligheid.

5u
Voeding en horeca **

In deze basisoptie leer je op een actieve manier en gaan we voor concrete en bruikbare toepassingen. Je ontdekt de weg van grondstof naar afgewerkt product. Je leert over de grondstoffen, de veiligheidsproducten en het specifiek materiaal dat je nodig hebt in de voedings- en horecasector. Je leert activiteiten plannen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een receptie. Je krijgt inzicht in evenwichtige, eerlijke en duurzame voeding en dit in samenhang met het gebruik van gepaste sociale en communicatieve vaardigheden. Zo leer je bijvoorbeeld een menu binnen een bepaald thema uitwerken en voorstellen. Het aanbieden van theoretische kennis zal dus beperkt zijn en je zal steeds werken vanuit de context van praktijk of projecten.

5u
of 1 keuze van 10 uur
STEM-technieken*

In STEM-technieken werk je projectmatig rond verschillende vakgebieden zoals hout, mechanica, elektriciteit, bouw, schilderen en decoratie, land- en tuinbouw en printmedia. Je maakt kennis met technische systemen, constructies, installaties en voedingsproducten. Je krijgt inzicht in de toe te passen technieken per vakgebied en vakoverschrijdend. Je ontwikkelt digitale vaardigheden en past ze toe in opdrachten. Je ontdekt proefondervindelijk de eigenschappen van materialen en producten om ze te kunnen gebruiken binnen de opdrachten. Er is een bijzondere aandacht voor duurzaamheid, sorteren, recycling, upcycling en downcycling. Je leert correct werken met gereedschappen, machines en toestellen in de juiste context met bijzondere aandacht voor veiligheid.

10u

Beschikbaar op volgende campussen:

CREO Sint-Teresia

*Enkel in campus CREO, centrum Lokeren.
**Enkel in campus CREO, centrum Lokeren in combinatie met Maatschappij en welzijn.